Ceny


Cena 1 godziny treningu indywidualnego wynosi 50 zł plus opłata za kort.

 

SKRÓCONY REGULAMIN OPENTENIS

 

1) Płatność wynosi 60 zł za 1 godzinę treningu i zawiera opłatę za wynajem kortu - płatne za miesiąc z góry - 4 godziny lub więcej w miesiącu. 

2) Płatność wynosi 70 zł za 1 godzinę treningu i zawiera opłatę za wynajem kortu - płatne po każdej godzinie treningu - do 3 godzin w miesiącu. 

3) Płatności należy dokonać do 5 - go dnia miesiąca którego płatność dotyczy. 

4) W przypadku braku możliwości odbycia opłaconego treningu z winy klienta lub złej pogody można go zrealizować w innym terminie nie później jednak niż do końca miesiąca w którym miał się odbyć. 

5) Płatności za treningi nie podlegają zwrotowi oraz nie są przenoszone na miesiąc następny. 

6) Trenujący oświadczają, iż nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia treningu a ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zawarli we własnym zakresie.